معایب موتیف: نقش‌مایه یا موتیف عنصری است. که به صورت الگو یا تصویر در بافت یک اثر هنری به کار رفته و گاه تکرار می‌شود.

به کارگیری رنگهای طلایی و مسی در نقاشی موتیف بخصوص برای طرحهای اسلیمی ، تجلل و زیبایی را به رخ خواهد کشید.

این تجلل و حس زیبایی را می توان در ورقه های طلایی نیز مشاهده کرد.

این الگو که می تواند هر چیزی باشد اما در نقاشی سقفی امروزه که از دیرباز هم زیاد استفاده شده.

نقاشی موتیف به صورت طرح های اسلیمی می باشد.

در واقع در نقاشی موتیف ، طرحهای اسلیمی باید نقش حاشیه و کادر داشته باشند.

که البته بخاطر زیبایی آن امروزه به سبک مدرنتیه ، طرحهای اسلیمی

خود در نقش یک نقاشی موتیف در سقفها به تصویر کشیده می شوند.


کاربرد موتیف و پتینه

سقف ، دیوار، ستون سیمانی، ستون گچی، ، فلزی و

سطوح سفالی و روی اکثر سطوح که قابلیت رنگ‌ پذیری داشته باشند.


تمام منحنی‌های اسلیمی جهتی به درون و جهتی به بیرون دارند.

که جزء ذات اسلیمی استکه این گرایش به بی‌نهایت دارد و نشانی از جاودانگی در اسلیمی به‌شمار می‌رود.

اسلیمی طرحی است متشکل از قوس‌های دورانی زیبا که با چنگ‌ها، ماهیچه‌ها، سرچنگ‌ها، گره‌ها و انشعاب‌های مناسب کامل می‌شود. و زیبایی و شکوه خاصی را دربر می‌گیرد.

اسلیمی

اسلیمی گونه‌ای از نقش و نگار است شامل خط‌های پیچیده و منحنی‌ها و قوس‌های دورانی مختلف که در تزئینات وکتیبه ها و بعضی دیگر از کارهای نقاشی ترسیم می‌کنند. اسلیمی گاهی به صورت نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرحها، درمعماری،کتاب ارایی و هنر های صناعی به‌کار رفته‌است.