مقدار رنگ مورد نیاز برای پوشش دهی یک سطح

مقدار رنگ مورد نیاز برای پوشش دهی یک سطح :یکی از سوالات همیشگی استفاده کنندگان رنگ، نحوه محاسبه مقدار رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی آن سطح است. در اینجا به بررسی نحوه‌ی مقدار رنگ مورد نیاز با توجه به مساحت، مقدار پرت، ضخامت مد نظر، نوع رنگ و … می پردازیم.

پوشش‌دهی تئوری

برای محاسبه میزان پوشش‌دهی تئوری (برای یک سطح کاملا صاف و مسطح) کافی است تا درصد جامد حجمی رنگ (V.S) را در ۱۰ ضرب و بر ضخامت فیلم خشک مورد نظر (بر حسب میکرون) تقسیم نمائید. جواب حاصل، مساحتی از سطح (بر حسب متر مربع) را بیان می کند که یک لیتر از آن رنگ پوشش خواهد داد. اگر این مقدار را بر چگالی ( دانستیه) رنگ تقسیم کنید. مقدار رنگ بر حسب کیلو به دست خواهد آمد.

البته بسته به نوع و شکل مختلف سازه، ابزار اعمال و … همواره مقداری پرت رنگ (Loss) داریم بنابراین در قسمت بعدی به میزان پوشش‌دهی عملی اشاره خواهد شد.

پوشش دهی عملی

همانطور که در بالا اشاره شد در عمل همواره ما مقداری پرت رنگ (Loss) داریم. برای محاسبه میزان پوشش دهی عملی کافی است. تا میزان پوشش دهی تئوری (که در بالا نحوه محاسبه آن گفته شد.) را در میزان درصد پرت رنگ ضرب نمائید.سپس اگر عدد بدست آمده .را از میزان پوشش دهی تئوری کم کنید. میزان پوشش دهی عملی بدست می‌آید.

پوشش دهی عملی= پوشش دهی تئوری – (پوشش دهی تئوری ×  درصد پرت  Loss )

معمولا مقدار پرت رنگ در پروژه ها از ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر خواهد بود. این مقدار در حین ارائه سامانه های پوششی شرکت رنگساز به مشتری درج می گردد.

محاسبه مقدار رنگ مورد نیاز برای یک سطح

به این ترتیب میزان پوشش دهی عملی رنگ مورد نظر مشتری محاسبه می گردد. اما چیزی مهم است اینکه ما سطحی داریم با مساحت مشخص. چه مقدار از این رنگ برای این سطح مورد نیاز است؟

برای تخمین میزان رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی یک سطح، کافی است. تا مساحت آن سطح را (برحسب متر مربع) بر میزان پوشش دهی تقسیم کنید. جواب حاصل میزان مصرف رنگ مورد نظر( بر حسب لیتر) جهت رنگ آمیزی آن سطح را بیان می کند. حال اگر این عدد را در دانسیته رنگ ضرب کنید مقدار رنگ مورد نظر بر حسب کیلوگرم بدست می آید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!