اموزش اجرای رنگ پلاستیک

اجرای رنگ پلاستیک

آموزش اجرای رنگ پلاستیک

اگر زیر کار شما گچ میباشد ابتدا باید یک دست رنگ بعنوان استر بزنید. تا قابل بتونه کاری بشود ولی اگر زیرکار رنگ شده باشد میتوانید بتونه کاری انجام دهید. ... ادامه مطلب